การรับประกันสินค้า

Warranty

เงื่อนไขการรับประกัน

การรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ครอบคลุมถึงกรณีดังต่อไปนี้

 1. รับประกันคุณภาพของฟอร์นิเจอร์หากเกิดการชำรุดเสียหาย เนื่องจากวัสดุไม่ได้คุณภาพมาตรฐาน และ/หรือ ข้อบกพร่องระหว่างการผลิตเป็นระยะเวลาตามที่ระบุในใบรับประกัน นับจากวันติดตั้งหรือวันส่งมอบ
 2. รับประกันคุณภาพอุปกรณ์เสริม เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันติดตั้งหรือวันส่งมอบ ส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า ซิงค์ ก๊อกน้ำ และวัสดุท็อป รับประกันตามเงื่อนไขของผู้ผลิตแต่ระราย
 3. รับประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นภายหลังการปรับแต่ง ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนชิ้นส่วน อุปกรณ์ฟอร์นิเจอร์ โดยช่างบริการของบริษัท เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันส่งมอบงาน
 4. กรณีที่ลูกค้ามีภูมิลำเนาอยู่นอกพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จะคิดค่าเดินทางสำหรับการออกไปให้บริการลูกค้าตามปกติ
 5. ความเสียหายที่อยู่นอกเหนือการรับประกันจะคิดค่าบริการตรวจเช็ค ค่าแรง ค่าอะไหล่ และค่าเดินทาง กับลูกค้าตามปกติ

การรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไม่ครอบคลุมถึงกรณีดังต่อไปนี้

 1. สินค้ายกชุดโชว์ที่ได้รับส่วนลดตั้งแต่ 50% ขึ้นไป วัสดุหุ้มทุกประเภท และหลอดไฟ
 2. ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ผิดลักษณะ หรือผิดวัตถุประสงค์ หรือผิดวิธีการใช้งาน หรือดูแลรักษาผิดวิธี และความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการนำผลิตภัณฑ์ไปดัดแปลง หรือปรับแต่งหรือแปลงสภาพไปจากแบบมาตรฐาน
 3. ความเสียหายอันเนื่องมากจากการเกิดอุบัติเหตุ และ/หรือ ภัยธรรมชาติทุกกรณีที่เกิดขึ้นภายหลังจากการติดตั้งสินค้า
 4. ความเสียหายจากปัญหาคราบสนิมที่เกิดจากการใช้งาน ปลวก และเชื้อรา ซึ่งเกิดจากความชื้นสูงภายในบริเวณห้อง และสภาพแวดล้อมของพื้นที่อยู่อาศัย
 5. การปลี่ยนแปลงของวัสดุสังเคราะห์บางชนิด เช่น พลาสติก เป็นต้น ที่มีคุณสมบัติในการเปลี่ยนสภาพ หรือสีไปตามสภาพการใช้งาน และ/หรือ เป็นไปตามคุณสมบัติจำเพาะของวัสดุนั้น เช่น พลาสติก เป็นต้น
 6. การเปลี่ยนแปลงของวัสดุที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพหรือเปลี่ยนสีไปตามสภาพแวดล้อมที่มีความชื้น หรือมีอุณหภูมิที่แตกต่างภายในบริเวณห้อง และ/หรือ การปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมที่นำมาใช้งานภายนอกอาคาร
หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธ์ไม่รับเปลี่ยน และไม่รับคืนสินค้ายกชุดโชว์ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ Call Center : 0-2094-9999