บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท โมเดอร์นฟอร์มเฟอร์นิเจอร์ จำกัด ได้เริ่มต้นธุรกิจผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ ตั้งแต่ปีก่อตั้ง 2523 นำเสนอผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ ๆ ซึ่งกิจการได้เติบโตอย่างรวดเร็ว เป็นที่ยอมรับว่าเป็นหนึ่งในผู้นำในอุตสาหกรรมนี้ โมเดอร์นฟอร์ม ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยมีบริษัทในเครืออยู่ถึง 9 บริษัท ซึ่งต่อมาได้ปรับโครงสร้าง ควบรวมเข้าเป็น หนึ่งบริษัทหลัก คือ บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด

บริษัทได้รับอนุญาตเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2535 และต่อมา จดทะเบียนเปลี่ยนสถานะเป็น บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (MODERN) ปัจจุบัน มีทุนชำระแล้ว 750 ล้านบาท จดทะเบียนในตลาด SET หมวดธุรกิจ ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน กลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค

นอกเหนือจากสินค้าเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก MODERN ยังได้ขยายไปในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น อุปกรณ์ วัสดุตกแต่ง และสินค้าเชิงสถาปัตยกรรม หลายประเภท รวมทั้งรับงานติดตั้งตกแต่งภายใน และยังมีบริษัทรับบริการออกแบบงานสถาปัตยกรรมทั้งตัวอาคารและงานภูมิสถาปัตย์ครบวงจร นอกจากนี้ MODERN ยังได้ลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ เช่น ธุรกิจที่เกี่ยวกับสุขภาพและรักษาพยาบาล ธุรกิจที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อการเติบโตในอนาคต

ราคาหลักทรัพย์